DANH SÁCH VIÊN CHỨC KHOA ĐIỆN

TT Họ và tên Chức danh nghề nghiệp Số điện thoại Ghi chú
1 Bùi Thị Thu Phương Trưởng khoa    
2 Lê Thị Thu Hà Giáo viên    
3 Đinh Nguyên Hùng Giáo viên    
4 Dương Thị Thanh Hương Giáo viên    
5 Nguyễn Thị Hương Mơ Giáo viên    
6 Nguyễn Thị Thanh Hoa Giáo viên    
7 Nguyễn Tiến Dũng Giáo viên    
         
         

Bản quyền thuộc về

Địa chỉ:

Email: * Website: songda.edu.vn